Birom Mühendislik 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

BİROM MAKİNA MÜHENDİSLİK İMALAT SAN. VE TİC. LTD ŞTİ. (Bundan sonra “BİROM” olarak anılacaktır.) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

a) Veri Sorumlusu

BİROM MAKİNA MÜHENDİSLİK İMALAT SAN. VE TİC. LTD ŞTİ. olarak (Bundan sonra “BİROM” olarak anılacaktır.) kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

b) İşlenen Kişisel Veriler

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

 • Kimlik Bilgileri : Adı-soyadı,T.C Kimlik numarası
 • İletişim Bilgileri : Adres, telefon numarası, e-posta adresi
 • Diğer : Araç plaka bilgisi, güvenlik kamerası ve ses kayıtları, mesleki bilgi
 • c) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

  Kişisel verileriniz,

 • Fabrika yönetim ve üretim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Giriş-çıkışlarının kontrolünün gerçekleştirilmesi ve ortak kullanım alanlarının güvenliğinin sağlanması,
 • Binanın dış cephesi, giriş kapısı, resepsiyon, otopark, üretim alanı ve koridor alanlarında bulunan toplam 8 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla bina ve ortak kullanım alanlarının güvenliğinin sağlanması,
 • Alım satım, tedarik ve iş ortaklığı işlemlerine ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetinin artırılmasının sağlanması,
 • BİROM ürün ve hizmetlerine ilişkin varsa şikâyet ve önerilerin toplanması ve değerlendirilmesi,
 • ISO çerçevesinde gerekli şartların yerine getirilmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi,
 • amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, f) İlgili kişi kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.

  d) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

 • İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
 • Muhasebe süreçlerinin yerine getirilmesi amacı ile anlaşmalı olunan yeminli mali müşavir ve bağımsız denetim şirketi ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılacaktır.
 • Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.
 • e) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) ve 6 (2) maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir:

 • İlgili kişi tarafından form doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi ve sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi.
 • İlgili kişi tarafından kartvizit paylaşımları, çözüm ortağı kurum veya kuruluşlar aracılığıyla iletilmesi.
 • BİROM fabrikasındaki giriş-çıkış, üretim alanı ve ortak alanlarında bulunan güvenlik kamera kayıtları aracılığıyla elde edilmesi.
 • f) KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

  KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

 • “Taşpınar Mah. 2855. Cad. No:64 06837 Gölbaşı Ankara TÜRKİYE” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
 • birommakina@hs01.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
 • kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha önce Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@birom.com.tr adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.
 • g) Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

  BİROM, kişisel verilerin işleme amacının ortan kalkması, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla bilirlikte kişisel verileri siler, yok eder, imha eder veya anonim hale getirir.

  h) Değişiklik ve Güncellemeler

  İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya BİROM kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir. Aydınlatma Metninin en güncel haline https://birom.com.tr/kvk adresinden ulaşılabilecektir.